Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Neo-Eko designmeubel werktekeningen
Kloosterweg 1  |  6412 CN Heerlen  |  Tel 0649730805
www.neo-eko-meubelwerktekening.nl
info@meubelwerktekening.nl
Bedrijfsnaam: Nieuw-Eken Ontwerp
KvK-nummer: 273 21 228  |  BTW-nummer: NL8196.04.938.B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod
1.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.    Voor alle producten geldt:
•    Geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden.
•    Geleverde producten zijn gevoelig voor kopie. Derhalve wordt na levering geen betaling geretourneerd aan de consument.

Artikel 4 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in ­artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    De ondernemer heeft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. De consument kan elektronisch betalen, hiertoe heeft Neo-Eko passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht bij levering
van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument tijdens het ­betaalproces de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
Na betaling is geen ontbinding meer mogelijk.

Artikel 6 – De prijs
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 – Conformiteit
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
2.     Neo-Eko kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foute interpretaties of ondeugdelijke uitvoering van de geleverde werk­tekeningen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Levering geschiedt middels verzending per reguliere post.
3.    Bestellingen geplaatst op werkdagen voor 17 uur, worden op dezelfde dag aan de reguliere post aangeboden.
4.    De consument heeft de verplichting eventuele problemen omtrent de levering onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 9 – Betaling
1.    Betaling geschiedt door middel van Ideal, Bankcontact of ­Over­schrijving.
2.    Levering geschiedt uitsluitend na betaling van het volledige ­aankoopbedrag.

Artikel 10 – Klachtenregeling
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1.    Copyright © Neo-Eko Designmeubel Werktekeningen
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website en/of de leverde producten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neo-Eko.
2.     De geleverde producten zijn alleen en uitsluitend voor particulier gebruik. In geen geval mogen de geleverde producten worden gebruikt voor enige commerciële toepassing zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Geïnterresseerden kunnen contact opnemen met Neo-Eko.
3.    Als onderdeel van ons service systeem kunnen wij u enige tijd na aankoop van een werktekeningenpakket vragen om uw ervaringen met het bouwen met ons te delen met als doel deze informatie aan andere bouwers beschikbaar te stellen. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.

Disclaimer
Elk ontwerp is door een deskundig meubelmaker van Nieuw-Eken bedacht en uitgewerkt.
Hoewel de ontwerpen niet voldoen aan een Iso- of Europese norm en niet door een onafhankelijke organisatie zijn getest (omdat de schaal van verspreiding niet in verhouding staat tot de kosten van testen) zijn deze vaak al wel door ons of derden uitgevoerd en / of getest. Op onze ‘gemaakt’ pagina’s vindt u veel gerealiseerde meubels die met onze werktekeningen zijn gemaakt, evenals commentaar van de bouwers. Bij twijfel kun je hierover met ons contact opnemen.

Het uitvoeren van de ontwerpen gebeurt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Nieuw-Eken draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de gegeven instructies. Nieuw-Eken aanvaardt met klem geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van werkzaamheden die worden gedaan op basis van de inhoud van de werktekeningen.